1. ALGEMEEN

Royal Cappellen Football Club, een vzw, met maatschappelijke zetel te René De Pauwstraat 69 te Kapellen, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0406.496.217 (“RCFC“, “wij“, “ons/onze“), hecht veel belang aan uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring (“Privacyverklaring“).

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden, 1. in het Jos Van Wellenstadion, 2. via het gebruik van de RCFC website (inclusief eventuele links naar externe platforms die vanop de website aangeroepen worden), en 3. verwerking van ledengegevens.

RCFC neemt de verantwoordelijkheid als verwerkingsverantwoordelijke niet licht op. RCFC gaat dan ook op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, zoals o.a. de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (ook wel “GDPR” genoemd) en de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT RCFC?

In het kader van de verschillende diensten verwerkt RCFC de volgende persoonsgegevens:

  • Identificatie- en contactgegevens (bv. naam, geboortedatum en -plaats, adres, telefoon);
  • Persoonskenmerken (bv. leeftijd, geslacht, burgerlijke staat);
  • Betalingsgegevens (bv. bankkaartnummer);
  • Foto- en videobeelden;

3. WAARVOOR WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

  • Ledenadministratie van spelers;
  • Verkoop van toegangstickets en/of abonnementen;
  • Registratie van uw inschrijvingen aan evenementen georganiseerd door de club (sportkampen, restaurantdagen, …)

4. MET WIE DEELT RCFC DEZE PERSOONSGEGEVENS?

RCFC kan voor het verwerken van persoonsgegevens beroep doen op andere dienstverleners, die in dat geval zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van RCFC verwerken. RCFC zal hiervoor met hen een verwerkersovereenkomst afsluiten, waarin zij worden verplicht om o.a. alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit deze Privacyverklaring na te leven.

RCFC kan persoonsgegevens delen met de bevoegde publieke autoriteiten en de politie wanneer dit noodzakelijk is om o.a. de beveiliging en de veiligheid van u en van derden te garanderen of wanneer RCFC verplicht is dit te doen overeenkomstig een wettelijke bepaling of administratieve of gerechtelijke beslissing.

Uw persoonsgegevens worden enkel binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt.

5. HOE LANG BEWAART RCFC DEZE PERSOONSGEGEVENS?

RCFC bewaart uw persoonsgegevens enkel voor zolang dit nodig is voor de beschreven doeleinden onder punt 3 van deze Privacyverklaring. Op die manier voorkomen wij ook dat irrelevante informatie wordt bewaard. Aangezien de contractuele aansprakelijkheidsvordering pas verjaart na 10 jaar, zullen wij voor deze duur bepaalde gegevens – enkel voor dit doeleinde – archiveren. Zoals u hieronder ziet, kan u ons steeds verzoeken om bepaalde gegevens te verwijderen. RCFC zal hier steeds gevolg aan geven indien de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn en in zover RCFC geen wettelijke verplichting heeft de gegevens te bewaren.

6. WAT ZIJN UW RECHTEN T.A.V. DEZE PERSOONSGEGEVENS?

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die RCFC over u heeft (en hiervan een kopie te ontvangen).

U heeft het recht op correctie van de persoonsgegevens die RCFC over u heeft als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen indien ze onvolledig zijn.

U heeft het recht om gemotiveerd bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens waar deze gebaseerd is op een “gerechtvaardigd belang” van RCFC (of van een derde), zoals hierboven gespecifieerd. RCFC zal in dit geval de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij RCFC dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Onder dwingende gerechtvaardigde gronden valt onder meer het garanderen van veiligheid en beveiliging zoals hierboven gespecifieerd.

U heeft in principe het recht om de persoonsgegevens die u aan RCFC had verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U heeft in principe het recht om RCFC te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen en/of uw abonnement of enige andere overeenkomst op te zeggen. U heeft daarnaast ook het recht om enkel te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt (bijvoorbeeld: het ontoegankelijk maken van persoonsgegevens).

Op alle voormelde rechten bestaan er uitzonderingen. Zo kunnen alle verzoeken geweigerd worden indien zij kennelijk ongegrond of buitensporig zijn of wanneer zij betrekking hebben op persoonsgegevens verwerkt in het kader van ons witwaspreventie beleid. Bepaalde rechten kennen bijkomende uitzonderingen: zo is bijvoorbeeld het recht op wissing (verwijdering) niet van toepassing wanneer de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Om uw rechten uit te oefenen, en voor verdere vragen, kan u contact opnemen met RCFC door een brief te sturen naar; René De Pauwstraat 69 – 2950 Kapellen, of een e-mail naar; webmaster@rcfc.be, samen met een bewijs van uw identiteit.

7. WAT IN GEVAL VAN WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING?

RCFC behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen, onder meer door de (aangepaste) inhoud ervan in de Privacyverklaring te integreren. De wijzigingen worden bekend gemaakt op een door RCFC vast te stellen manier, een redelijke periode voor de inwerkingtreding van de wijzigingen. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, bent u vrij om – conform de toepasselijke voorwaarden – uw lidmaatschap of enige andere overeenkomst afgesloten met RCFC op te zeggen of een verzoek tot opzegging aan RCFC te richten.